Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Příkaz ředitelky školy k hodnocení výsledků ve školním roce 2019/2020

uveřejněno 11/05/2020

Při klasifikaci vyučující zhodnotí:

a) Veškerá hodnocení a klasifikace žáků v období od 1. 2. 2020 do 10. 3. 2020 – prioritní

b) Hodnocení práce žáků v období distančního vzdělávání má především motivační charakter - hodnocení dílčích výstupů má podpůrnou hodnotu

c) V rámci závěrečné klasifikace může trvalá a kvalitní práce v distanční formě vzdělávání (aktivita, zasílání výstupů, on-line vyučování…) přinést zlepšení

Oblastí, která bude rovněž využita pro závěrečnou klasifikaci, jsou výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku

1. Pro hodnocení žáků základních škol vedle Vyhlášky platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně 561/20204 SB., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

2. Pokud bude žák i při využití všech uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“ bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla podle paragrafu 52 a 53 o opravných zkouškách a případné opakování ročníku.

3. Žákům kteří nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.

4. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé poletí ani za použití speciálních pravidel ve Vyhlášce, a bude nutné uzavřít hodnocení v náhradním termínu, pak je nutné v souladu s paragrafem 52 odstavce školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. 3. 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. 3. 2020

Základní principy hodnocení žáků

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku

2. V průběhu distanční výuky se budou vyučující soustředit zejména na poskytování zpětné vazby

3. Klasifikace na vysvědčení, vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v 2. pololetí, nebude horší než v předchozím pololetí o více jak 1 stupeň.

4. Problematické situace- známky mezi- budou vždy řešeny ve prospěch žáka

Pedagogičtí pracovníci provedou hodnocení a zpracují návrh na klasifikaci podle tohoto příkazu do 20. 6. 2020

Příkaz nabývá účinnosti dnem 11. 5. 2020

Mgr. Jana Křikavová
Ředitelka školy