Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Historie školy

V roce 1996, byla po konzultacích s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, pedagogy, rodiči dětí a ostatními odborníky, rekonstruována a posléze otevřena Školským úřadem v Berouně, „Pomocná škola pro žáky s více vadami v Žebráku“.

Ve školním roce 1998 / 1999, byl statut školy změněn na „Speciální školy pro žáky s více vadami“.
Od roku 2000 je škola právní subjekt a od roku 2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Středočeského kraje.
V roce 2005 byla škola dle nového školského zákona rozhodnutí MŠMT přejmenována na


„Základní školu, Žebrák, Hradní 67.

Zřízení této školy pomohlo vyřešit situaci mnohých rodičů a jejich dětí, které do té doby nemohly navštěvovat pro své závažné postižení žádnou ze stávajících škol v okrese Beroun.Úplnost a velikost školy

Základní škola, Žebrák, Hradní 67 je státní plně organizovaná škola malého typu.

Sdružuje: Základní školu – 1. stupeň

Základní školu - 2. stupeň

Základní školu - speciální

Školní družinu

Školní jídelna - výdejna

Škola je úplná, s prvním až devátým ročníkem základní školy, a s prvním až desátým ročníkem základní školy speciální.

Škola má kapacitu 37 žáků.

Školní družina má kapacitu v 1. oddělení 14 žáků.

Škola má šest tříd v rozpětí čtyř až osmi žáků.

Žáci jsou sváženi školním autobusem z celého okresu Beroun.

Bez fungování školní dopravy, by většina žáků neměla možnost školu navštěvovat.

Základní škola je určena pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, kteří pro zdárné zvládnutí školní docházky potřebují pracovat v malé skupině nebo podle individuálního vzdělávacího plánu.

Základní škola praktická v současné době (k 1.9.2016) vyučuje na 1.stupni podle ŠVP sestaveného podle RVP ZV, na druhém stupni podle dobíhajícího vzdělávacího programu sestaveného podle RVP ZV – LMP. Důraz je kladen na praktický život. Je zde navýšen počet hodin pracovní výchovy. Po skončení ZŠ praktické mohou pokračovat v dalším vzdělávání.

Základní školu speciální navštěvují žáci se středním až hlubokým mentálním postižením. Při výuce vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých žáků a podle individuálních programů. Usilujeme o to, aby zde děti získaly takové vědomosti a návyky, které jim umožní co nejsnadnější zapojení do společenského života. Důraz je kladen na sebeobsluhu, upevňování a rozvoj komunikačních dovedností, samostatnosti a nezávislosti na okolí.

Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s postižením zrakovým, mentálním, tělesným, vady řeči , souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení.

Vybavení školy

Škola je umístěna ve městě Žebrák. Má v současnosti šest tříd, kde jsou umístěni žáci různého postižení a věku. Všechny třídy jsou smíšené. Ve třídách je až pět věkových skupin žáků, s různým druhem postižení.

Škola se nachází v budově dřívější vily, která byla později upravena pro potřeby zdravotního střediska a následně do současné podoby školy. Je celkově světlá, vybavení odpovídá potřebám žáků. Celá škola je bezbariérová, vybavena výtahem.

Interiér školy je vlídný, vyzdobený pracemi žáků a pedagogů. Na žáky působí příznivě, je optimistický a domácký. Třídy jsou rozmístěny ve dvou podlažích, jsou teplé s jednomístnými lavicemi, popř. pracovními kouty pro nerušenou individuální výuku. Součástí školy je malá tělocvična, učebna výpočetní techniky se šesti počítači, učebnou s interaktivní tabulí, dvě dílny, jedna pro práci se dřevem a druhá keramická, vybavená keramickou pecí a všemi potřebnými pomůckami na výrobu drobné keramiky. Na každém podlaží jsou chlapecká i dívčí WC vybavena bezpečnostními dveřmi. Vzhledem ke specifikům staré budovy se bohužel nepodařilo vytvořit dostatek úložných prostor pro pomůcky a další potřeby. Nedílnou součástí školy je rehabilitace. Tato je vybavena všemi potřebnými přístroji na profesionální úrovni pro rehabilitaci s postiženými žáky. Malý školní pozemek plánujeme upravit na dětský pohybový a odpočinkový kout.

Okolí školy pro svůj historický význam, je využíváno k výuce vlastivědy, zeměpisu a dějepisu, k výuce přírodopisu a environmentální výchovy.

Škola má vlastní autobus, který sváží žáky s celého okresu Beroun.

Škola má příjemnou a pozitivní atmosféru, kterou pocítí každý, kdo vejde a nikdo není na pochybách o blahodárných účincích tohoto prostředí. Žádný žák zde není anonymní, jsou všichni stejně důležití a ke každému žáku je přistupováno podle jeho individuálních potřeb.

Charakteristika pedagogického sboru

Úroveň výuky a vzdělání je ovlivněna nejen konkrétními materiálními podmínkami školy, ale také schopnostmi a zkušenostmi učitelů. Vzdělání a výchovu žáků zajišťuje na škole celkem šestnáct pedagogických pracovníků.

Všichni učitelé jsou současně třídními učiteli. Vyučují ve svých třídách většinu předmětů, TV vyučují profesionální pracovnice na zdravotní tělesnou výchovu a rehabilitaci postižených žáků.


Charakteristika žáků

Žáci školy se formují z celého okresu Beroun. Škola je pedagogické zařízení pro žáky s různými typy postižení od žáka s potřebou minimálních podpůrných opatření až po žáky s těžkým zdravotním postižením a jeho kombinací. Specifickými žáky jsou žáci s poruchami autistického spektra.

Žákům je poskytována potřebná individuální péče, s ohledem na specifiku jejich postižení. Některým žákům je potřeba zajišťovat veškeré osobní potřeby, od stravování po hygienu.

Škola je koncipována jako bezbariérová, je zde výtah, třídy, chodby a ostatní prostory jsou řešeny tak, aby školu mohli navštěvovat žáci, kteří mají těžké tělesné postižení.

O přijetí nového žáka rozhoduje po zvážení všech dokumentů, výsledků vyšetření a doporučení poradenského zařízení ředitel školy.

Výchova a výuka je zde postavena na dobrých vztazích, což je prvotní zásada. Učitelé oslovují děti pouze křestními jmény, vyhýbají se špatným známkám, slabší výkon ohodnotí raději slovně a hlavně za každý i malý úspěch chválí. Posuzují především individuální pokrok. Naši pedagogové si vždy najdou čas na rozhovor s dětmi o jejich problémech, dokáží se k dětem přiblížit. V tom je jejich umění a cena.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráci škola v současné době nenavázala.

Všechny naše aktivity vedou ke zkvalitnění výuky, ke zlepšování prostředí školy a maximální možné míře rozvoji samostatnosti a zapojení žáků do běžného života. V současné době dokončujeme úpravu dvora na odpočinkový kout pro žáky, plánujeme vybudování relaxační místnosti. Pokusili jsme se využít charitativních projektů na získání finančních prostředků, ale prozatím bez výsledku.

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturně vzdělávací a sportovní akce.


Spolupráce školy se zřizovatelem, jinými subjekty a s rodiči

Zřizovatelem školy je Krajský úřad středočeského kraje. Spolupráce se zřizovatelem je z velké části v oblasti financí. Škola se neustále potýká s nedostatkem finančních prostředků v oblasti mzdové, ale hlavně v oblasti provozní. Je nutné každý rok složitě dokazovat, že škola nutně potřebuje rozpočet nemálo navýšit, než ukazují normativy.

S ohledem na specifika žáků, je nutný větší počet pedagogů, hlavně v oblasti vychovatelské, asistentů pedagoga a větší počet správních zaměstnanců, protože škola má řidiče školního autobusu.

V oblasti provozu, nám autobus odčerpává velkou část financí na povinné prohlídky, na pojištění, jak povinné, tak havarijní. Velká spotřeba vody a tepla je dána tím, že škola má rehabilitaci, která je pro postižené žáky velice potřebná.

Škola se snaží neustále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči. Rodiče mohou školu po vzájemné dohodě kdykoliv navštívit, zúčastnit se výuky. Škola pořádá pravidelně dny otevřených dveří. Před Vánoci připravují žáci pro rodiče i širokou veřejnost školní akademii.

Škola má vlastní webové stránky s aktualitami ze života školy, základními informacemi o škole. Spolupráce s jinými subjekty probíhá v několika rovinách.


Spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry

Škola dlouhodobě spolupracuje s několika speciálně pedagogickými centry a pedagogickými poradnami.

Spolupráce probíhá v několika rovinách. Stěžejní je spolupráce při vyšetření a zařazení žáků, tvorbě Individuálních výchovně vzdělávacích plánů. Dále jmenované instituce poskytují škole pomoc při volbě postupů a vyučovacích metod a forem jednotlivých žáků. Spolupráce probíhá individuálním vyšetřením žáka i návštěvami odborníků přímo ve škole.

Školská rada

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Středočeského kraje, jako zřizovatelem školy dne 1. 1. 2006.

Školská rada má tři členy.

Jmenován zřizovatelem – Bohumil Taraba
Volená rodiči – Jana Chvojková
Volená pedagogickým sborem – Renata Holečková

Funkci předsedkyně vykonává pí Renata Holečková.

Školní družina

V lednu 2010 škola vybudovala v prostorách dosavadního služebního bytu novou školní družinu. Mimo běžného vybavení (výtvarné potřeby, stavebnice, hračky…) je zde TV, DVD přehrávač – využíváno i pro výuku, projektor s možností prezentace a interaktivního zapojení dítěte, počítače, sedací vaky pro odpočinek dětí, polohovací postel, relaxační vak apod. Pro hygienu využíváme dosavadní bytovou koupelnu, pro výuku PV zařízenou kuchyňku. Nově může družina využívat školní dvůr.

Při všech činnostech vychovatelky vychází z konkrétních podmínek jak personálních a prostorových, tak z možností a potřeb jednotlivých žáků.