Základní škola, Žebrák, Hradní 67 /praktická, speciální/ Základní škola, Žebrák, Hradní 67 /praktická, speciální/ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Obsah

1. Identifikační údaje. 2

2. Charakteristika ŠD.. 3

2.1 Materiální podmínky. 3

2.2 Personální podmínky. 3

2.3 Bezpečnostní a hygienické podmínky. 3

2.4 Ekonomické podmínky. 4

2.5 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciální vzdělávacími potřebami 5

2.6 Podmínky pro přijetí žáka do ŠD a odhlášení 5

3. Cíle ŠVP školní družiny. 5

5. Obsahy, formy a časový plán vzdělávání 6

5.1 Obsahy vzdělávání 6

5.2 Formy vzdělávání 6

5.2 Časový plán vzdělávání 7

5.3 Celoroční rozvržení činnosti 7

6. Klíčové kompetence. 8

 

 

       

 

 

 

1. Identifikační údaje

Název školy

Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Adresa

Hradní 67, 267 53 ŽEBRÁK

IZO

110 450 493 (Základní škola)

110 450 507 (Školní družina)

IČO

70 10 70 76

REDIZO

600 021 564

Ředitelka školy

Mgr. Jaroslava Prokopová

Zástupkyně školy

Mgr. Renáta Holečková

Telefon/ fax:

311 533 638

Emailová adresa

spskola@tiscali.cz

Webová adresa

www.zszebrak.cz

Zřizovatel

Středočeský kraj

 

 

2. Charakteristika ŠD

ŠD je součástí základní školy a nachází se ve druhém patře budovy.

Do činností ŠD jsou začleněni žáci s různým typem postižení a se speciálně vzdělávacími potřebami vyžadující zvláštní pozornost, zvýšenou motivaci.  Snažíme se respektovat individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho vývoj.

Velká část žáků, se také dopravuje školním mikrobusem ve dvou svozových okruzích. Režim a činnosti ŠD jsou vzhledem k tomu svou náplní i časově přizpůsobeny.

Žáci školní družiny jsou rozděleni do oddělení, která se naplňují do maximálního počtu 30 žáků.

Podle počtu žáků na škole se zřizují 1 – 2 oddělení ŠD.    

2.1 Materiální podmínky

Ke svým činnostem využívá ŠD pouze jednu místnost. V případě rozdělování na více oddělení, využívají se další prostory školy jako tělocvična, počítačová učebna a případě potřeby, ostatní učebny v budově školy. Škola nemá k dispozici žádné vhodné venkovní prostory.

2.2 Personální podmínky

Činnost ŠD zajišťuje vedoucí vychovatel. Při naplnění oddělení počtem žáků vyšším než stanovuje zákon, převezmou ostatní oddělení další vychovatelky, které jsou seznámeny s dokumentací vedenou v ŠD, Vnitřním řádem ŠD a jsou poučeny o bezpečnosti a náplni práce vychovatelky.

Počet pedagogických pracovníků se v různých částech dne liší podle počtu dětí ve ŠD.

Své odborné zaměření prohlubují v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v odborných kurzech, akreditovaných MŠMT, samostudiem a vzájemnou výměnou zkušeností.

2.3 Bezpečnostní a hygienické podmínky

Školní družina je součástí základní školy, proto obecné podmínky BOZP jsou uvedeny v Organizačním řádu školy.

Specifické podmínky školní družiny pak podrobně řeší Řád školní družiny, který je součástí Organizačního řádu školy.

Vychovatelky se pravidelně účastní školení BOZP. Během školního roku pak pravidelně seznamují žáky s těmito podmínkami.

Žáci jsou poučeni o pravidlech, bezpečnosti a chování při mimoškolních akcích.

Délka pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji v písemné přihlášce do ŠD, popř. platnou omluvenkou od zákonných zástupců.

O nepřítomnosti žáka ve škole informuje učitelka vychovatelku při předávání žáků.

Vyučující si žáka ze školní družiny vyzvedává osobně (vyučování, rehabilitace…) a po jejich skončení opět předá vychovatelce.

Nevolnost, popř. úraz hlásí žák navštěvující ŠD neprodleně vychovatelce.

2.4 Ekonomické podmínky

Podle zákona je stanoven příspěvek na provoz ŠD. Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD je 200,- Kč na pololetí. Částku vybírá vedoucí vychovatel ve družině 1x ročně. Úplata se vybírá v měsíci září.

Žádosti o snížení nebo prominutí platby podávají zákonní zástupci písemně ředitelce školy dle novelizace §11 odstavec 3 o zájmovém vzdělávání v ŠD a školních klubech.

2.5 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciální vzdělávacími potřebami

Do činností ŠD jsou začleněni žáci s různým typem postižení a se speciálně vzdělávacími potřebami vyžadující zvláštní pozornost, zvýšenou motivaci.  Snažíme se respektovat individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho vývoj

2.6 Podmínky pro přijetí žáka do ŠD a odhlášení

Rodiče nebo zákonní zástupci musí odevzdat vychovatelce řádně vyplněnou písemnou přihlášku do ŠD.

O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě těchto kritérií:

 • Posouzení zdravotního stavu a jeho schopnost zvládnout pobyt ve větším kolektivu, hlučném a rušivém prostředí
 • Posouzení míry bezpečnostního rizika vzhledem k postižení
 • Využívání dopravy školním autobusem (aby mohla být zajištěna péče do doby odjezdu)§

Odhlášení žáka provádí rodiče (zákonní zástupci) písemným sdělením do písemné přihlášky do ŠD.

3. Cíle ŠVP školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání – ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem.

Hlavními cíli zájmového vzdělávání – ŠD je

 • vést žáky ke smysluplnému využívání volného času
 • k odpovídajícímu výběru vhodných aktivit pro naplňování volného času a k rozvoji své osobnosti
 • ke spolupráci v týmu, respektování práce své a práce ostatních
 • k utváření a rozvíjení základní manuální zručnosti, vytváření a upevňování pracovních návyků a dovedností
 • pomáhat překonávat bariery kulturní, tělesné a jazykové
 • vhodnými aktivitami napomáhat škole v plnění průřezových témat ŠVP

5. Obsahy, formy a časový plán vzdělávání

V naší školní družině probíhá výchovně vzdělávací činnost v souladu s vyhláškou č.74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání především formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, podle tohoto vzdělávacímu programu. Do denního režimu zahrnujeme také spontánní aktivity a příležitostné, výchovné, vzdělávací zájmové a tematické rekreační činnosti.

5.1 Obsahy vzdělávání

Zájmové vzdělávání školní družiny navazuje na Školní vzdělávací programy ZŠ a rozvíjí převážně oblast člověk a svět práce, člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie a Umění a kultura.

Školní družinu navštěvují žáci různého věku, proto nejsou jednotlivé činnosti určeny pro žáky konkrétních ročníků.

Rozpracování jednotlivých tematických celků, výchovně vzdělávací strategie a očekávané výstupy s obsahem jsou uvedeny v tematickém plánu, který je každý rok aktualizován.

5.2 Formy vzdělávání

Pravidelné činnosti - Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání. Patří sem zejména výtvarné a kreativní činnosti, sportovní aktivity, literární a hudební činnosti, besedy, vycházky, kreativní dílny, zájmové útvary pořádané školní družinou.

Příležitostné akce - Jde především o akce, které svým rozsahem překračují rámec jednoho oddělení, jsou zpravidla určeny pro celou.

Odpočinkové činnosti - Jsou činnosti klidové (poslechové, individuální hry, hry společenské, hry v tělocvičně.

Spontánní aktivity - Zahrnují spontánní hry hlavně při ranní a odpolední družině, jsou přechodem mezi individuální a řízenou činností

Individuální aktivity - Vychází především z předchozí činnosti družiny, pomáhají zapojit rodiče, zlepšují spolupráci mezi rodinou a školou.

Hra - Je základním principem práce ve školní družině. Pomáhá upevňovat vztahy ve skupině, zapojit i méně přizpůsobivé děti. Dobře zvolená hra uvolní atmosféru, navodí příjemné prostředí. Zážitky ve hře kromě fyzického výkonu zahrnují i sebereflexi, reflexi sociálních vztahů, apod.

Příprava na vyučování - Využívá především didaktických her, her na procvičování a upevňování učiva.

5.2 Časový plán vzdělávání

ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žákům po dobu povinné školní docházky. Organizuje víceletý cyklus výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti pro účastníky pravidelné docházky. Vzdělávací program školní družiny je stanoven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu pro žáky základní školy. Tato doba je pro všechny formy zájmového vzdělávání stejná.

Vychovatelky vybírají z nabízených aktivit odpovídající činnosti pro žáky svých oddělení

V rámci jednotlivých tematických celků využijí další krátkodobější plánování

 • každodenní působení, vycházející z daného tématu s možností přizpůsobení dané situaci
 • týdenní skladbu zaměstnání, která vede k řízené činnosti
 • týdenní, měsíční plány

5.3 Celoroční rozvržení činnosti

Téma: Před zvoněním

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

Cíl: Vytvářet příjemné a klidné prostředí v ranních hodinách s ohledem na indiciální potřeby žáků, podporovat u žáků zdravý životní styl, odcházet z ranní družiny v pohodové a klidné náladě do vyučování

Obsah: Relaxace na koberci, volný výběr stolních a stavebnicových her, klidné tvořivé činnosti, komunitní a komunikační kruh, aktivní osvojování hygienických a stravovacích návyků, individuální rozhovory s dětmi

Očekávané výstupy: rozvíjí své schopnosti v osvojování hygienických a stravovacích návyků, při odpočinkových, relaxačních a tvořivých hrách, vést žáky ke klidné komunikaci, nevyhledávat konflikty

 

Téma: Než zazvoní

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

Cíl: Rozvíjet pohybové dovednosti žáků, seznamovat je s novými netradičními sporty a sportovními pomůckami, seznámení s relaxačními technikami a podporovat jejich využití při naplnění volného času, využití sportu a pohybových aktivit v místnosti

Obsah: Pohybové hry s tradičními a netradičními pomůckami, relaxační hry

Očekávané výstupy: umí využívat relaxační a pohybové techniky, učí se vnímat tělo

 

Téma: Odpolední relaxace a odpočinek

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

Cíl: Podporovat a zlepšovat vztahy mezi žáky z jednotlivých oddělení, vést žáky k samostatnosti, pořádku, k dodržování pitného režimu, vést žáky k vzájemné toleranci, učit žáky účelně trávit volný čas, rozvíjet individuální schopnosti žáků

Obsah: Vyprávění, komunikativní a komunitní kruh, společenské hry, volné kreslení,
četba knih a časopisů, poslech CD, hry, PC výukové programy

Očekávané výstupy: snaží se dodržovat pitný režim, využívá účelně volný čas, osvojuje si zákonitosti hry, učí se šetrně zacházet se zapůjčenými hrami a pomůckami, spolupracuje s ostatními a respektuje jejich prostor

6. Klíčové kompetence

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. V jeho průběhu podporujeme rozvoj těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

 • jasně stanovujeme cíle každé činnosti
 • nabízíme možnosti k získávání informací z různých pramenů a zdrojů
 • podporujeme žáky k vybírání a využívání vhodných postupů, hledání odpovědi,  hledání cest a způsobů řešení
 • poskytujeme prostor k samostatnému plánování a organizaci vlastního učení
 • vedeme žáky k hodnocení svých výkonů, reflexi vlastního pokroku
 • vybízíme k prezentaci výsledků

                Kompetence k řešení problémů

 • umožňujeme identifikovat problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách
 • vybízíme k vyhledávání informací vhodných k řešení problému
 • směřujeme žáky k promýšlení a plánování řešení problémů
 • směřujeme žáky k využívání získaných znalostí při hledání různých variant řešení
 • poskytujeme prostor pro originální řešení a individuální postupy

                                Kompetence komunikativní

 • dáváme prostor k vyjádření vlastních pocitů při prožitcích
 • vedeme žáky k schopnosti poslouchat a interpretovat slova, naslouchat a porozumět
  tématům
 • vytváříme příležitosti k zapojení se do diskuze, argumentaci a prezentaci svých názorů
 • dbáme na dodržování zásady naslouchat druhým, respektovat jejich myšlenky

        Kompetence sociální a personální

 • podporujeme práci v týmu, chápání a respektování postojů a názorů druhých, utváření příjemné atmosféry v týmu
 •  vybízíme žáky k přijímání kompromisů, respektování dohodnutých pravidel
 •  dáváme prostor k hodnocení své práce i práce druhých, podporujeme pocit zodpovědnosti a výsledky své i celého týmu
 • podporujeme orientaci ve volnočasových aktivitách
 • dáváme prostor k výběru odpovídající zájmové činnosti žáků

        Kompetence občanské

 • upřednostňujeme a prosazujeme vytváření návyků pro udržení zdravého životního stylu
 • seznamujeme žáky s právy a povinnostmi dítěte; posilujeme právní vědomí dětí při práci
 • spoluvytváříme hodnotový systém žáků, vedeme je k porozumění pravidlům, řádům, společenským normám a k jejich respektování
 • zařazujeme výukové programy, ve kterých se žáci učí chápat ekologické souvislosti

        Kompetence pracovní

 • podporujeme radost z dobře vykonané práce
 • rozvíjíme schopnost plánování a organizace pracovního postupu
 • motivujeme k uplatňování znalostí a dovedností při svém dalším rozvoji, přípravě na budoucí povolání
 • dáváme prostor pro prezentaci výsledků práce žáků v prostorách školy
 • nabízíme možnosti k získávání znalostí a zkušeností i mimo vzdělávací zařízení